Privacyverklaring

Privacyverklaring
2B-Fit – KVK 17231573, Vestigingsnr. 000009323880, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 2B-Fit:
Grasland 1
5659 GA EINDHOVEN
Telefoon: +31 6 41 28 92 82
E-mail:    info@2b-fit.nl

Functionaris Gegevensbescherming 2B-Fit
De heer M. Burke is de Functionaris Gegevensbescherming van 2B-Fit.
Hij is bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.

Bescherming privacy
2B-Fit is zich bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u o.a. weten welke persoonsgegevens wij verwerken als u lid bent van 2B-Fit en/of onze website bezoekt, met welk doel wij deze persoonsgegevens verwerken en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken bij communicatie.

2B-Fit respecteert de privacy van onze leden en alle bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2B-Fit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt
bijvoorbeeld via het ingeleverde inschrijfformulier, e-mail of per telefoon.

Naast deze persoonsgegevens verwerkt 2B-Fit bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u over uw gezondheid en om de veiligheid van de lessen te kunnen garanderen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
2B-Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Aansluiting van onze lessen aan uw fysieke mogelijkheden;
• Contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
• Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

2B-Fit verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij hiervoor voorafgaand uw toestemming is verkregen.

Op welke wijze verwerken wij persoonsgegevens bij communicatie?
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar 2B-Fit stuurt, is het mogelijk dat wij die berichten en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens bewaren. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 2B-Fit en/of die van een derde partij.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
2B-Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
2B-Fit verstrekt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij u daar expliciet om vraagt / toestemming voor geeft, dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 2B-Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Maken wij gebruik van profilering / geautomatiseerde besluitvorming?
2B-Fit maakt geen gebruik van profilering / geautomatiseerde besluitvorming.

Maken wij gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken?
2B-Fit maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
2B-Fit neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met 2B-Fit via info@2b-fit.nl.

Uw rechten
U heeft het recht:
• om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren en/of te verwijderen;
• om uw eventuele toestemming voor de persoonsgegevensverwerking in te trekken
• om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2B-Fit;
en/of op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht, kunt u een verzoek indienen tot inzage, aanvulling, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming, bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens via info@2b-fit.nl.

Heeft u een klacht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neemt u dan contact met ons op. Blijft uw klacht ondanks onze inspanningen bestaan, dan heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen, indien u van mening bent dat de handelingen van 2B-Fit aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

Veranderingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten van 2B-Fit. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij aan bovenstaande privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met opnemen met:

2B-Fit
Grasland 1
5659 GA EINDHOVEN
+31 6 41 28 92 82
info@2b-fit.nl •   2B-Fit
    Basisschool ‘t Slingertouw
    Grasland 1
    5658 GA Eindhoven

    TELEFOON:
    06 – 41 289 282

    EMAIL:
    info@2b-fit.nl