Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2B-Fit
Door uw inschrijving als lid van 2B-Fit, uw deelname aan de Family Bootcamp van 2B-Fit, uw deelname aan een workshop van 2B-Fit of uw deelname aan een proefles bij 2B-Fit, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van 2B-Fit.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de groepslessen, de Family Bootcamp en/of de workshops van 2B-Fit is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

2B-Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die, direct of indirect, in verband gebracht wordt met deelname aan de groepslessen, Family Bootcamp en/of workshops van 2B-Fit. Ook niet indien sprake is van opgelopen letsel van de deelnemer door derden.

2B-Fit kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de locaties van de groepslessen, Family Bootcamp en/of workshops. 2B-Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van eigendommen.

2B-Fit behoudt zich het recht voor deelnemers deelname aan de groepslessen, de Family Bootcamp en/of de workshops te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Groepslessen
Lidmaatschap
Een lidmaatschap voor volwassenen (leeftijd vanaf 18 jaar) geeft recht op onbeperkte deelname aan de groepslessen voor volwassenen. Een jongvolwassene (in de leeftijd van 15 jaar tot en met 17 jaar) kan een lidmaatschap voor volwassenen afsluiten indien hij/zij onder begeleiding van een volwassene (leeftijd vanaf 18 jaar) deelneemt aan de groepslessen voor volwassenen.

Een lidmaatschap voor kinderen (leeftijd vanaf 7 jaar) geeft recht op onbeperkte deelname aan de groepslessen voor kinderen.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de groepslessen.

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
In het tarief voor het lidmaatschap zijn vakantiedagen verwerkt.
Bij inschrijving dient éénmalig een betaling te geschieden voor administratiekosten.

Betaling
De betaling van het lidmaatschap en inschrijfkosten geschiedt door automatische incasso.

Wanneer er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de train(st)er de deelnemer de deelname aan de groepsles weigeren.

Doorgang
Alle groepslessen, gegeven binnen 2B-Fit, vinden doorgang bij deelname van minimaal 4 deelnemers, tenzij de train(st)er anders beslist.

Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor groepslessen die niet zijn bijgewoond of zijn geannuleerd in verband met te weinig deelnemers.

Bij bepaalde weersomstandigheden, kan de train(st)er zowel voorafgaand als tijdens de groepsles deze annuleren. Dit met het oog op de gezondheid en/of veiligheid van de deelnemers.

Ziekte of blessures
Elke deelnemer is verplicht alle psychische en/of lichamelijke klachten (inclusief zwangerschap) te melden aan de train(st)er. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures en/of ziekte, dient de deelnemer contact op te nemen met 2B-Fit. De deelnemer wordt geadviseerd bij tijdelijke blessures of ziekte een huisarts of specialist te raadplegen. Wanneer een deelnemer door tijdelijke blessures of ziekte tijdelijk langer dan twee maanden niet kan deelnemen aan de groepslessen, kan in overleg met 2B-Fit het lidmaatschap tijdelijk worden bevroren. 2B-Fit behoudt zich het recht voor het bevriezen van een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen.

Bij opzegging van een lidmaatschap dat tijdelijk bevroren is, wordt één betaaltermijn van het lidmaatschap in rekening gebracht.

Opzegging
De opzegtermijn bedraagt één betaaltermijn (zijnde één kalendermaand), gerekend vanaf het einde van de maand waarin wordt opgezegd.

Opzegging van een lidmaatschap dient te geschieden door het versturen van een e-mail naar info@2b-fit.nl, met daarin de persoonsgegevens van de betreffende deelnemer en de datum waarop deze deelnemer wil dat het lidmaatschap wordt opgezegd. Mondelinge of telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd.

Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door 2B-Fit. De door een lid aan 2B-Fit verstrekte machtiging voor het automatisch incasseren van de lidmaatschapsgelden zal worden ingetrokken, nadat het lid aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Indien de opzegging niet op de hiervoor genoemde wijze plaatsvindt, blijft het lidmaatschap doorlopen.

Family Bootcamp
Betaling
De betaling dient voorafgaand aan de Family Bootcamp te geschieden.

Wanneer er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de train(st)er de deelnemer de deelname aan de Family Bootcamp weigeren.

Doorgang
De Family Bootcamp vindt doorgang bij deelname van minimaal 8 deelnemers, tenzij de train(st)er anders beslist.

Bij bepaalde weersomstandigheden, kan de train(st)er zowel voorafgaand als tijdens de Family Bootcamp deze annuleren. Dit met het oog op de gezondheid en/of veiligheid van de deelnemers.

Workshop
Betaling
De betaling voor een workshop dient binnen 30 dagen na de workshop te geschieden.

Annulering
Annulering van een workshop dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Annuleringen binnen die 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht.

Doorgang
Bij bepaalde weersomstandigheden, kan de train(st)er zowel voorafgaand als tijdens de workshop deze annuleren. Dit met het oog op de gezondheid en/of veiligheid van de deelnemers.

Wijziging lesrooster en/of tarieven
2B-Fit behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster voor de groepslessen en/of de Family Bootcamp betreffende inhoud, tijden en locatie. De deelnemers worden via de website, de WhatsApp-groepen, Facebook en/of e-mail op de hoogte gebracht van genoemde wijzigingen.

2B-Fit behoudt zich het recht voor om de hoogte van de tarieven en/of inschrijfkosten aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de website, WhatsApp-groepen en/of e-mail.

Feestdagen/vakantie
Op Nationale feestdagen is 2B-Fit gesloten. De vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd via de website, de WhatsApp-groepen, Facebook en/of e-mail. 

Onvoorziene omstandigheden
Wanneer een groepsles, Family Bootcamp en/of workshop onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte train(st)er) vindt geen restitutie van een reeds verrichte betaling plaats.

2B-Fit is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige groepslessen van de betreffende maand van overlijden danwel reeds verrichte betalingen voor de Family Bootcamp en/of workshop kunnen niet verhaald worden op de nabestaanden.

Persoonsgegevens
Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan 2B-Fit. De persoonsgegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van 2B-Fit conform de Privacyverklaring van 2B-Fit.

Sociaal
Persoonlijke uitingen van deelnemers van de groepslessen, Family Bootcamp en/of workshops worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de train(st)er als de mededeelnemers.

Negatieve uitlatingen door deelnemers over mededeelnemers worden niet getolereerd en kunnen leiden tot actieve beëindiging van het lidmaatschap door 2B-Fit.

Foto’s
Foto’s die tijdens een groepsles, Family Bootcamp en/of workshop worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website, Facebook en/of andere uitingen (zoals flyers). Een deelnemer kan mondeling aangeven indien hij/zij bezwaren heeft tegen gebruik van foto’s waarop deze deelnemer is weergegeven. Dit dient te geschieden bij de train(st)er voorafgaand aan het maken van de foto’s.

Klachten
In geval van klachten over de dienstverlening, dient een deelnemer direct contact op te nemen met de heer M. Burke. Klachtmelding via openbare kanalen, zoals WhatsApp-groepen en/of Facebook, wordt niet gewaardeerd.

Wijziging Algemene Voorwaarden
2B-Fit behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden via de website gecommuniceerd.

Overig
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande Algemene Voorwaarden niet voorzien, worden ter beoordeling en beslissing aan 2B-Fit voorgelegd. 

2B-Fit – KVK 17231573, Vestigingsnr. 000009323880.

Contactgegevens 2B-Fit:
Grasland 1
5659 GA EINDHOVEN
Tel. +31 6 41 28 92 82
E-mail: info@2b-fit.nl
Website: www.2b-fit.nl •   2B-Fit
    Basisschool ‘t Slingertouw
    Grasland 1
    5658 GA Eindhoven

    TELEFOON:
    06 – 41 289 282

    EMAIL:
    info@2b-fit.nl